CORE

CONDITIONING

האם ניתן להגיע לקמפוס בתקופה זו?


לאור הנחיות משרד הבריאות, נבקשכם שלא להגיע בעת הזו לקמפוס המכללה.
ניתן לפנות באמצעות הדוא"ל למנהלות בתי הספר. פניות תענינה בהקדם.

ביה"ס למדעי המחשב: (תואר ראשון ושני): compsec@mta.ac.il
ביה"ס למדעי ההתנהגות (תואר ראשון ושני בפסיכולוגיה): bev@mta.ac.il
ביה"ס לממשל וחברה (כולל התכנית לתואר שני בלימודי משפחה): polisec@mta.ac.il
ביה"ס למדעי הסיעוד (מסלול רגיל, לימודי השלמה ושלוחת מבח"ר): nursing@mta.ac.il
תכנית בסיעוד (מסלול הסבה): hasava@mta.ac.il ביה"ס לניהול וכלכלה (כולל תכניות לתואר תואר שני במנע"ס, ויעוץ ופיתוח ארגוני): melsec@mta.ac.il החוג ל מערכות מידע (כל המסלולים): mis@mta.ac.il
האם כל השיעורים והתרגילים בתקופה זו יינתנו באופן מקוון?


כל השיעורים והתרגילים הניתנים החל מיום א' 15.3.2020 ייעשו בהוראה מרחוק באמצעות מערכת ה-ZOOM. ביום הראשון להוראה מקוונת למעלה מ-90% מהקורסים המתקיימים ביום זה הועברו בהצלחה באופן מקוון. הודעות לגבי מספר קורסים יחידים שלא יינתנו השבוע באופן מקוון, בשל הזמן הנדרש להתאמת חומרי הקורס להוראה מקוונת, נשלחו ע"י המרצים לסטודנטים.
מהי כתובת הדוא"ל של מרכז התמיכה אליו ניתן לפנות במקרה של קושי/תקלות בהתחברות למערכת ה- ZOOM ?


כתובת הדוא"ל של מרכז התמיכה אליו ניתן לפנות בנושאים טכנולוגיים
היא mamahd@mta.ac.il
בנושאים שאינם טכנולוגיים, למי ניתן לפנות?


בנושאים אקדמיים ניתן לפנות בדוא"ל לבית הספר בו הנך לומד/ת: ביה"ס למדעי המחשב: (תואר ראשון ושני): compsec@mta.ac.il
ביה"ס למדעי ההתנהגות (תואר ראשון ושני בפסיכולוגיה): bev@mta.ac.il
ביה"ס לממשל וחברה (כולל התכנית לתואר שני בלימודי משפחה): polisec@mta.ac.il
ביה"ס למדעי הסיעוד (מסלול רגיל, לימודי השלמה ושלוחת מבח"ר): nursing@mta.ac.il
תכנית בסיעוד (מסלול הסבה): hasava@mta.ac.il ביה"ס לניהול וכלכלה (כולל תכניות לתואר תואר שני במנע"ס, ויעוץ ופיתוח ארגוני): melsec@mta.ac.il החוג ל מערכות מידע (כל המסלולים): mis@mta.ac.il
הם הפתרונות לבחינות מועדי א' וב' של סמסטר א' שאמורות היו להתקיים בימים אלה?


בחינות שהיו אמורות להתקיים החל מיום ו' 13.3.2020 תבוטלנה עד לקבלת הוראות חדשות ממשרד הבריאות. הגורמים המוסמכים במכללה, ובכלל זאת דקני בתי הספר וראשי התכניות, נערכים למציאת פתרונות לבחינות המבוטלות. פרסום הפתרונות לסטודנטים ייעשה בשיתוף עם אגודת הסטודנטים, במועד שיאפשר התארגנות מחדש.
האם יצומצם חומר לימודי בבחינות?


עם החזרה לשגרה ו/או לקראת סיום הסמסטר, דקני בתי הספר וסגל המרצים האקדמי יבדקו את הצורך בהתאמות של חומר הלימוד שייכלל בבחינות סמסטר ב'. עם זאת חשוב לציין שהלימודים במוסד אקדמי מתאפיינים גם בלימוד עצמאי. חשוב להדגיש שללא כל קשר לנסיבות הנוכחיות, נדרשים הסטודנטים לקרוא מאמרים באופן עצמאי, כחלק מהדרישות האקדמיות.
כיצד יוגשו העבודות והתרגילים בתקופה זו?


התרגילים והעבודות יוגשו באמצעות מערכת ה-mama. הודעות על כך תימסרנה לסטודנטים ע"י מרצי הקורסים.
בחלק מהקורסים שניתנו בסמסטר א' תש"פ לא התפרסמו ציונים. הציונים קריטיים כדי שנדע האם לגשת למועד ב', האם אנו עומדים בדרישות הקדם לקורסים המתקדמים אליהם אנו רשומים בסמסטר ב'. אילו פתרונות יש למכללה להציע לנו?


ראשות מנהל בתי הספר תדאגנה לפרסם את הציונים שטרם פורסמו. פרסום הציונים ייעשה אף בנסיבות בהן לא תתאפשר עבודה מתוך המכללה. הוחלט כי אם עד לקיומו של מועד ב' לא יתפרסמו ציוני מועד א', הציון הגבוה מבין שני המועדים הוא זה שייקבע.
אני רשום לקורס מתקדם ועדין לא קיבלתי את ציוני במועד ב' מאחר והבחינה נדחתה למועד בלתי ידוע. מה הפתרון במצב זה?


בשלב זה ועד להודעה חדשה לא יופעלו תנאי קדם בקורסי ההמשך בכל המקרים שבהם טרם התקיימו בחינות מועד ב' לקורס הקדם. נאפשר לסטודנטים ללמוד בסמסטר ב' בקורסי ההמשך ולהבחן בהם. הציונים בקורסי ההמשך יפורסמו לסטודנטים רק לאחר קבלת ציון "עובר" בקורסי הקדם.
כיצד המכללה נערכת לחזרה ללימודים?


המכללה תעשה כל שביכולתה כדי למזער את הפגיעה בסטודנטים ותפעיל את כל האמצעים הלוגיסטיים והאקדמיים העומדים לרשותה.
האם הסמסטר יוארך?


עם החזרה לשגרת הלימודים תקיים המכללה הערכת מצב כוללת והסטודנטים יעודכנו לגבי ההחלטות שתתקבלנה, ובכלל זאת עדכון לוח השנה האקדמי, ככל שיוחלט לעדכנו.
האם יינתן לסטודנטים פטור מנהלי/ציון עובר וכו'?


האפשרות של מתן ציון עובר מנהלי או פטור הינה אפשרות מרחיקת לכת ותקוותנו שלא יהיה צורך לעשות בה שימוש.
כיצד עלי לנהוג בנוגע לתשלומי שכר הלימוד?


המכללה הינה מוסד ציבורי והיא פועלת בהתאם להנחיות משרד הבריאות ורשויות המדינה. אין שינוי בנושא תשלומי שכר לימוד. נבקשכם לעיין בתקנות שכר לימוד ומלגות בקישור - תקנות שכר לימוד 2020 תש"פ .
כיצד ניתן לסייע לסטודנטים בעת הזו המתקשים כלכלית ?


הסטודנטים שלנו חשובים מאד והם בראש סדר העדיפויות של המכללה. סטודנט המתקשה בתשלום כלשהו - נעמוד לרשותו כדי לנסות ולמצוא לו פתרון. בעניין הסיוע, התמיכה והעזרה - גם בעבר וגם כיום, המכללה תעשה כל שביכולתה לסייע ולעזור.
סטודנטים המתקשים כלכלית מתבקשים לפנות ליחידת שכר לימוד בכתובת: tuition@mta.ac.il
סטודנטים שיימצאו זכאים לסיוע יוכלו ליהנות מפריסת תשלומי שכ"ל, מלגות, הסדרי מימון וכד'.
האם נוכחות חובה, בקורסים בהם קיימת חובה כאמור, תחול גם בקורסים
המקוונים ?


בשל הנסיבות המיוחדות, לא תיבדק נוכחות חובה.
כיצד נערכת המכללה לתמוך בקשיים עמם מתמודדים הסטודנטים עקב המצב שנוצר?


אנו נמצאים בקשר רציף עם השירות הפסיכולוגי. סטודנטים הנמצאים בטיפול פסיכולוגי, יוכלו להמשיך ולקבל את הסיוע בתחנה שברחוב הארבעה בתל אביב. כמו כן השירות נערך לטיפול פסיכולוגי באופן מקוון באמצעים הטכנולוגיים העומדים לרשות המכללה. אנו נפרסם לסטודנטים "טיפים" איך לעבור תקופה קשה זו. נחשוב על אמצעים נוספים, ככל שהמצב יאפשר זאת, כדי לסייע ולעזור לכם.
כיצד נערכת המכללה בנושא שאילת ספרים מהספרייה?


סטודנטים ששאלו ספרים מהספרייה נאפשר הארכת שאילת הספרים עד למועד חזרת המכללה לפעילות רגילה.
השבוע מסתיים הרישום המאוחר. האם המכללה תאריך את תקופת הרישום המאוחר?


מאחר והלימודים נמשכים באופן מקוון, לא נדרשת הארכת תקופת הרישום המאוחר. הרישום המאוחר יסתיים כמתוכנן ביום ד' 18.3.2020.

Interested in what is involved in our other classes?

RF Logo png.png